דלג לתוכן העמוד
לאתר המועצה חיפוש

רכז/ת ענף כדורעף

מספר מכרז 09/02023

היחידה

יחידת הכדורעף

תואר המשרה

רכז (אחראי על תחום מקצועי ופעילות מרכזי) כדורעף

דרגה ודרוג המשרה

קטגוריית עובד מקצועי ובכפוף להנחיות וטבלאות השכר של האוצר או בהתאם לנהוג ברשויות מקומיות

סוג המכרז

חיצוני

היקף העסקה

80%

כפיפות

מנכ"לית העמותה

 

 

 

תיאור התפקיד

 

 • אחראי על תחום הכדורעף בעמותה
 • מכין תוכנית עבודה שנתית, כולל תכנון תקציב בתחום הכדורעף שעליו הוא מופקד בעמותה, ואחראי לביצועה.
 • חבר בצוות המנהלים בעמותה ושותף באחריות להשגת מטרותיה.
 • אחראי לתקינות המתקנים והציוד של העמותה המשמשים לתחום הכדורעף ודואג לאחזקתם השוטפת.
 • משתתף בכנסים מקצועיים ויוצא להשתלמויות מעת לעת על מנת לשפר את השכלתו ומקצועיותו.
 • מנחה את המדריכים/ מאמנים שבתחום הכדורעף בעבודתם ואחראי שישתתפו בהשתלמויות.
 • יוזם אירועים תקופתיים ושנתיים לקהילה בתחום הכדורעף.
 • מפרסם ומשווק את החוגים המקצועיים שעליהם הוא מופקד בעמותה (כדורעף).
 • מרכז ועדות של תושבים ומתנדבים מהקהילה בתחום הכדורעף
 • פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט, מוסדות החינוך ואגודות הספורט.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית המנכ"לית.

 

 

תנאי סף וניסיון מקצועי

 

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ (יתרון לתואר בתחום הספורט- תואר בחינוך גופני, ניהול ספורט או תואר בהתמחות בספורט).

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

ניסיון

לבעל תואר אקדמי, 3 שנות ניסיון בתחומים הבאים: הדרכת חוג מקצועי בתחום הכדורעף, הפעלת חוגים מקצועיים, הכנה והפעלת פרויקטים חינוכיים בתחום הכדורעף, עבודה במרכז קהילתי/ אגודה/ עמותה/תברה עירונית בתחום הספורט.

להנדסאי, 4 שנות ניסיון בתחומים הבאים: הדרכת חוג מקצועי בתחום הכדורעף, הפעלת חוגים מקצועיים, הכנה והפעלת פרויקטים חינוכיים בתחום הכדורעף, עבודה במרכז קהילתי/ אגודה/ עמותה/חברה עירונית בתחום הספורט.

לטכנאי, 5 שנות ניסיון בתחומים הבאים: הדרכת חוג מקצועי בתחום הכדורעף, הפעלת חוגים מקצועיים, הכנה והפעלת פרויקטים חינוכיים בתחום הכדורעף, עבודה במרכז קהילתי/ אגודה/ עמותה/חברה עירונית בתחום הספורט.

הכשרה נוספת:

סיום קורס אוריינטציה בספורט (קורס מינהל ספורט) במוסד מוכר ע"י מינהל הספורט עד 18 חודש מכניסתו לתפקיד

רישום פלילי

היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א - 2001.

 

כישורים אישיים

 

 • יכולת ניהול וארגון
 • יכולת תכנון וניהול תקציב
 • יכולת הפעלת צוות
 • יכולת ליזום, לפתח ולהפעיל פרוייקטים חינוכיים בתחום התמחותו המקצועית-כדורעף
 • יכולת להדריך ולהנחות
 • יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער והורים
 • יכולת ביטוי בכתב ובעל פה
 • יכולת ונכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות, בסופי שבוע ובחול המועד

 

 

 

 

 

 

 

 

מינהלה

הגשת המועמדות לאיוש המשרה תיעשה עד ליום 06/08/23.

ניתן להגיש מועמדות כאן

 מסמכים שיש לצרף:

 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון
 • צילום תעודת זהות

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

 

מכרז זה מופנה לגברים ונשים כאחד, לכן בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר

הכוונה גם ללשון נקבה.

מועמד/ת עם מוגבלות זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן

הולם בקרב הרשות המקומית, אם הוא/היא בעל כישורים דומים לכישורי שאר מועמדים.

ועדת הבחינה רשאית לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה ולזמן לראיון אישי את עשרת המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות הרצויות.

הועדה רשאית לדרוש כי המועמדים יעמדו במבחנים עיוניים/מעשיים לפי שיקול דעתה.

הבהרה: רק מועמדים מתאימים שיעמדו בתנאי הסף, יוזמנו להופיע בפני וועדת הבחינה.

 

 

 

אייל בצר - יו"ר העמותה